ĐẶNG KHÁNH TRÌNH (WILSON) – BAND 7.5 IELTS

Đặng Khánh Trình theo học tại AE từ khi em còn là học sinh lớp

NGUYỄN ĐÌNH QUỐC TRUNG (LUKE) – BAND 8.0 IELTS

Chúng tôi vẫn còn nhớ như in cuộc hội thoại đầy xúc động giữa AE

HUỲNH NGUYỄN NAM PHƯƠNG (HARMONY) – LÊN SÓNG TEDTALK

𝑇𝑜 𝐻𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑦, 𝑊𝑜𝑟𝑑𝑠 𝑐𝑎𝑛’𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 ℎ𝑜𝑤 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑛𝑜𝑤. 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑦𝑜𝑢’𝑣𝑒

NGUYỄN THIÊN AN (ALVIN) – QUÁN QUÂN CUỘC THI SPEAK TO INSPIRE

Angel’s English (AE) muốn dành chút thời gian cho Nguyễn Thiên An (Alvin) về thành

Liên hệ