Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ3.AE5

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ3.AE5.
Ngày kiểm tra: 20/2/2023
Willie

Tina

Tina 2

Nolan

Lily

Lana

Kaylee

Jenny

Jay

Janice

Holden

Helen

Emily

Derek

Cat

Bronson

Bali

April

Bình luận
Liên hệ