Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ3.AE6

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ3.AE6.
Ngày kiểm tra: 21/2/2023
Tom

Tia

Samuel

River

Peter

Paris

Lynn

Jimmy

Jelly

Jasmine

Delia

Decker

Christina

Cassy

Anna

Abby

Holden

Marvin

Mary

Bình luận
Liên hệ