Video bài kiểm tra nói Quý III lớp HS1.AE15

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý III của lớp Head Starters HS1.AE15

Ngày kiểm tra: 30/9/2022
Aiden

Amy

Barry

Casper

Clayton

Cooper

Darby

Donna

Eddie

Hanly

Howie

Kelly Clara

Ken

Kylee

Liam

Lisa

Minnie

Rio

Sydney

Taylor

Truman

Tyra

Vanna

Nick

Bình luận
Liên hệ