Video bài kiểm tra nói Quý III lớp HS3.AE13

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý III của lớp Head Starters 3 HS3.AE13

Ngày kiểm tra: 29/9/2022

Zoe

Yumi

Wyn

Vivian

Tina

Terry

RUBY

Polly

Paxton

Nate

Naomi

Mike

Marco

Lucia

Louis

Liam

Kris

Kenny

Hugh

Dora

Danny

Dalton

Cookie

Chloe

Cherry

Celest

Annie

Ann

 

Bình luận
Liên hệ