Video bài kiểm tra nói Quý IV lớp HS3.AE13

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý IV của lớp Head Starters 3 HS3.AE13.
Yumi

Wyn

Tina

Terry

Ruby

Polly

Paxton

Nick

Nate

Naomi

Mike

Lucia

Louis

Liam

Kris

Kenny

Hugh

Heidi

Haley

Dora

Danny

Dalton

Cookie

Chloe

Cherry

Celest

Annie

Bình luận
Liên hệ