HUỲNH NGUYỄN NAM PHƯƠNG (HARMONY) – LÊN SÓNG TEDTALK

𝑇𝑜 𝐻𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑦,
𝑊𝑜𝑟𝑑𝑠 𝑐𝑎𝑛’𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 ℎ𝑜𝑤 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑛𝑜𝑤. 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑦𝑜𝑢’𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑓 𝑜𝑢𝑟 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 7, 𝑤𝑒’𝑟𝑒 𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 𝑜𝑓 ℎ𝑜𝑤 ℎ𝑎𝑟𝑑 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑. 𝐴𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑘, 𝑦𝑜𝑢’𝑟𝑒 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑛𝑡. 𝐴𝑛𝑑 𝑤𝑒’𝑙𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑠 𝑦𝑜𝑢…
____________________________
Làm thầy làm cô, chúng tôi đã không khỏi bồi hồi xúc động khi xem video này, bởi vì cô bé Harmony 7 tuổi ngày nào (2012) giờ đã trưởng thành và đạt được những thành quả đáng mơ ước trong bộ môn tiếng Anh như thế này. Nghe bài nói của em mà chúng tôi thật sự tự hào. Thầy cô chắc chắn là với vốn tiếng Anh của mình và nỗ lực không ngừng nghỉ của em, em sẽ còn bay cao và bay xa hơn nữa. Hãy tiếp tục làm thầy cô tự hào Harmony nhé. Sau này em không còn học tại Trung tâm nữa thầy cô sẽ nhớ em nhiều lắm… HUỲNH NGUYỄN NAM PHƯƠNG (HARMONY) Và thầy cô cũng mong các thế hệ học sinh của Trung tâm sẽ ngày càng có nhiều những tấm gương sáng như thế này nữa.

Bình luận
Liên hệ