Video bài kiểm tra nói Quý I lớp HS3.AE14

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Head Starters HS3.AE14.
Ngày kiểm tra: 18/2/2023
Wilson

Tyler

Tracy

Tony Alvin

Tommy

Tom

Toby

Roman

Rio

Phoenix

Patrick

Nola

Monica

Melody

Luna

Kyler

Kevin

Karter

Holly

Henry

Declan

Cain

Arden

Amy

Amanda

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ