Bộ từ vựng khó chủ đề Environment

 • carbon dioxide = greenhouse gases (n) : khí thải nhà kính
 • emissions (n) : khí thải
 • the greenhouse effect (n) : hiệu ứng nhà kính
 • average global temparatures = the earth’s average temaratures = the planet’s average temparature (n) :nhiệt độ trung bình trái đất
 • deforestation (n) : phá rừng
 • produce + khí thải + into … = release + khí thải + into … (v) : thải khí thải ra …
 • the burning of fossil fuels (n) : việc đốt nhiên liệu hóa thạch
 • ozone layer depletion (n) : sự phá hủy tầng ozone
 • melting of the polar ice caps (n) : sự tan băng ở cực
 • extreme weather conditions (n) : điều kiện thời tiết khắc nghiệt
 • put heavy pressure on … (v) : đặt áp lực nặng nề lên …
 • wildlife habitats (n) : môi trường sống của động vật hoang dã
 • preserve biodiversity (n) : bảo tồn sự đa dạng sinh học
 • a marine ecosystem (n) : hệ sinh thái dưới nước
 • green house gas emissions (n) : khí thải nhà kính
 • natural resources (n) : tài nguyên thiên nhiên
 • the extinction of many species of animals and plants (n) : sự tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật
 • introduce laws to …. (v) : ban hành luật để …
 • renewable energy (n) : năng lượng tái tạo được
 • raise public awareness (v) : nâng cao ý thức cộng đồng
 • promote public campaigns (v) : đẩy mạnh những chiến dịch cộng đồng
 • pose a serious threat to (V) : gây ra sự đe dọa đối với
 • power plants = power stations (n) : trạm năng lượng
 • absorb (v) : hấp thụ
 • global warming = climate change (n) : sự nóng lên toàn cầu/ sự biến đổi khí hậu
 • solve = tackle = address = deal with (v) : giải quyết
 • contaminate = pollute (v) : làm ô nhiễm
 • groundwater (n) : nguồn nước ngầm
 • dispose/release/get rid of (v) : thải ra
 • exploit (v) : khai thác
 • limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution (v) : hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát sự ô nhiễm không khí/nước/bầu khí quyển/môi trường
 • coastal ecosystems (n) : hệ sinh thái ven biển
 • species with extinction (n) : giống loài có nguy cơ tuyệt chủng
 • degrade (v) : làm suy thoái
 • cut down on/reduce pollution/greenhouse gases emissions (v) : làm giảm ôn nhiễm/lượng khí thải nhà kính
 • preserve/conserve biodiversity/natural resources (v) : bảo tồn/giữ gìn sự đa dạng sinh học/tài nguyên thiên nhiên
 • over-abuse (v) : lạm dụng quá mức
 • halt/discontinue (v) : ngăn chặn/làm dừng lại
 • fight/take action on/reduce global warming (v) : đấu tranh chống/hành động chống/giảm sự nóng lên toàn cầu
 • acid rain (n) : mưa axit
 • catastrophe (n) : thảm họa
 • creature (n) : sinh vật
 • destruction (n) : sự phá hủy
 • disposal (n) : sự vứt bỏ
 • desertification (n) : quá trình sa mạc hóa
 • earthquake (n) : động đất
 • ecology (n) : sinh thái học
 • ecosytem (n) : hệ sinh thái
 • alternative energy (n) : năng lượng thay thế
 • erosion (n) : sự sói mòn
 • exhaust (n) : khí thải
 • fossil fuel (n) : nhiên liệu hoa thạch
 • pesticide (n) : thuốc trừ sâu
 • fertilizer (n) : phân bón
 • industrial waste (n) : chất thải công nghiệp
 • oil spill (n) : sự cố tràn dầu
 • rainforest (n) : rừng nhiệt đới
 • sea level (n) : mực nước biển
 • sewage (n) : nước thải
 • solar power (n) : năng lượng mặt trời
 • solar panel (n) : pin dùng năng lượng mặt trời
 • reusable (adj) : có thể tái sử dụng
 • toxic (adj) : độc hại
 • polluted (adj) : bị ô nhiễm
 • biodegradable (adj) : có thể phân hủy
 • sustainable (adj) : bền vững
 • organic (adj) : hữu cơ
 • man-made (adj) : nhân tạo
 • environment friendly (adj) : thân thiện với môi trường
Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ