Video bài kiểm tra nói Quý IV lớp HS2.AE15

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý IV của lớp Head Starters HS2.AE15.
Ngày kiểm tra: 16/12/2022
Vanna

Tyra

Truman

Taylor

Sydney

Nila

Nathan

Nancy

Minnie

Minion

Lisa

Kylee

Ken

Jet

Jason

Herman

Hanly

Hank

Hana

Emily

Eddie

Donna

Darby

Clayton

Clara

Casper

Barry

Aiden

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ